Horizon Zero Dawn: How Combat Mixes With Exploration – The Lobby

Horizon Zero Dawn: How Combat Mixes With Exploration – The Lobby

Mike and Rob talk with Kallie, who got to spend some extensive time with Horizon Zero Dawn.

By